Marek Nagy - publications

2021
Marek Nagy: Distance learning of GNU/Linux skills using a module of Multimedia Reader, (Dištančné vzdelávanie GNU/Linux zručností pomocou modulu Multimediálnej čítanky), in Proceedings of conference DIDINFO 2021, Banská Bystrica, Slovakia, 2021 , link>>>
Marek Nagy: Utilizing Digital Texts in Teaching Reading in Primary Education, (Využitie digitálnych textov vo výučbe čítania v primárnom vzdelávaní), in Proceedings of Library and information science 29, Bratislava, Slovakia, 2021
2020
Marek Nagy: Five minutes with artificial intelligence will replace two hours of teaching , (Päť minút s umelou inteligenciou nahradí dve vyučovacie hodiny), Daily N, Slovakia, 2020 , link>>>
2019
Marek Nagy: They were testing in a Petrzalka school how an artificial intelligence helps teaching kids to read, (V petržalskej škole skúšali, ako umelá inteligencia pomáha s výučbou čítania detí), Daily N, Slovakia, 2019 , link>>>
Marek Nagy: Using a text adventure game approach to train GNU/Linux command line skills, in Proceedings of conference DIDINFO 2019, Banská Bystrica, Slovakia, 2019 , link>>>
Marek Nagy: Artificial intelligence helps children to acquire reading, (Umelá inteligencia pomáha deťom s osvojovaním čítania), in Proceedings of conference Kognícia a umelý život 2019, Bratislava, Slovakia, 2019 , link>>>
2018
Marek Nagy: Increasing the Tempo of Reading Using a Computer Simulation, (Zvyšovanie tempa hlasného čítania pomocou počítačovej simulácie), Journal of Technology and Information Education, 10(2), 24-30., , 2018 , link>>>
2017
Marek Nagy: Developing Reading Literacy Through Children‘s Programming Language Scratch, (Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom detského programovacieho jazyka Scratch), in Proceedings of conference DidInfo&DidactIG 2017, Banská Bystrica, Slovakia, 2017 , link>>>
Marek Nagy: Measuring and Improving Children's Reading Aloud Attributes by Computers, Journal of Linguistics, 2017, Vol. 68, No 2, pp. 278-286, SAP, Versita, 2017 , link>>>
2016
Marek Šuppa, Marek Nagy: otazkovac: A Question Generator for Slovak Stories, WIKT & DaZ 2016, 11th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies, 35th Conference on Data and Knowledge, Smolenice, Slovakia, 2016
2015
Marek Nagy, Martina Ivanová: Thematic educational plan of subject Multimedia reading for 1st grade of primary school, (Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu Multimediálne čítanie pre 1.ročník ZŠ), Multimediálna čítanka, Bratislava, Slovakia, 2015
Marek Nagy, Alena Sklenáriková: Thematic educational plan of subject Multimedia reading for 2nd grade of primary school, (Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu Multimediálne čítanie pre 2.ročník ZŠ), Multimediálna čítanka, Bratislava, Slovakia, 2015
Marek Nagy, Katarína Kokavcová: Thematic educational plan of subject Multimedia reading for 3rd grade of primary school, (Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu Multimediálne čítanie pre 3.ročník ZŠ), Multimediálna čítanka, Bratislava, Slovakia, 2015
2014
Marek Nagy: Multimedia reading book as part of reading instruction, (Multimediálna čítanka ako súčasť výučby čítania), Učiteľské noviny, Bratislava, Slovakia, 2014
Marek Nagy: Multimedia reading finished second grade, (Multimediálne čítanie ukončilo druhú triedu), Rodina a škola, Bratislava, Slovakia, 2014 , link>>>
2013
Marek Nagy: Experiment teaching reading using a multimedia reading book, (Experiment výučby čítania prostredníctvom multimediálnej čítanky), In Proceedings of the 19th national conference DidInfo, Banská Bystrica, Slovakia, 2013
Marek Nagy: Reading with computer, (Čítanie s počítačom), Petržalské noviny, Bratislava, Slovakia, 2013
Marek Nagy: What did multimedia reading bring?, (Čo prinieslo multimediálne čítanie), Petržalské noviny, Bratislava, Slovakia, 2013
2012
Marek Nagy: Learning to read with your computer, (Učíme sa čítať s počítačom), Petržalské noviny, Bratislava, Slovakia, 2012
Marek Nagy: Will computer help with teaching reading aloud?, (Pomôže počítač s výučbou hlasného čítania?), Petržalské noviny, Bratislava, Slovakia, 2012
2011
Marek Nagy: Multimedia reading book, (Multimediálna čítanka), Active Advice, Bratislava, Slovakia, 2011
Marek Nagy: Letter counting - computer application that supports competitive forms of teaching, (Počítanie písmeniek - počítačová aplikácia podporujúca súťaživú formu vyučovania), Multimediálna čítanka, Bratislava, Slovakia, 2011
Marek Nagy: Sound recording as a control of children's reading aloud, (Zvukový záznam ako kontrola hlasného čítania detí), Multimediálna čítanka, Bratislava, Slovakia, 2011
2010
Marek Nagy: Multimedia reading book, (Multimediálna čítanka), Active Advice, Bratislava, Slovakia, 2010
Marek Nagy: Interactive electronic worksheets, (Interaktívne elektronické pracovné listy), Učiteľské noviny, Bratislava, Slovakia, 2010
Marek Nagy: Multimedia reading book and recognition of speech sounds, letters, words, (Multimediálna čítanka a poznávanie hlások, písmen, slov), Učiteľské noviny, Bratislava, Slovakia, 2010
Marek Nagy: Multimedia reading book or a change in teaching reading, (Multimediálna čítanka alebo zmena vo výučbe čítania), In Proceedings of the 3rd National Conference, Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, Bratislava, Slovakia, 2010
Marek Nagy: Computer Speech Recognition and Teaching of Reading, (Počítačové rozpoznávanie reči a výuka čítania), PhD thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
2009
Marek Nagy: Multimedia reading book, (Multimediálna čítanka), Active Advice, Bratislava, Slovakia, 2009
Marek Nagy: Using speech and handwriting recognition in electronic school worksheets, In Proceedings of the 5th international conference, NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research, Slovko, Smolenice, Slovakia, 2009
2008
Marek Nagy: Multimedia reading book, (Multimediálna čítanka), Active Advice, Bratislava, Slovakia, 2008
Marek Nagy: Central control system of applications with voice interface, (Centrálny riadiaci systém aplikácií s rečovým rozhraním), In Proceedings of ESF JPD 3 BA 2005/1-043 project, Bratislava, Slovakia, 2008
Marek Nagy: Quartet game with penguin utilizing voice control to teach 1-st grade kids digits in elementary schools, (Kvarteto s tučniakom, využitie hlasového ovládania pri výučbe čísiel v 1.ročníku ZŠ), In Proceedings of the 7th international conference, APLIMAT, Bratislava, Slovakia, 2008
Marek Nagy: Reading with penguin employing speech communication interface to develop kids reading skills in elementary schools, (Čítanie s tučniakom, využitie rečového komunikačného rozhrania pri výučbe čítania detí na I.stupni ZŠ), In Proceedings of the 7th international conference, APLIMAT, Bratislava, Slovakia, 2008
Marek Nagy: Will multimedia stories replace paper readers?, (Nahradia multimediálne príbehy papierové čítanky?), Naša univerzita, Bratislava, Slovakia, 2008
Marek Nagy: A computer can learn to read fluently, (Počítač dokáže naučiť plynulo čítať), Učiteľské noviny, Bratislava, Slovakia, 2008
2007
Marek Nagy: Multimedia reading book, (Multimediálna čítanka), Active Advice, Bratislava, Slovakia, 2007
Marek Nagy: Multimedia reading book project, (Projekt Multimediálna čítanka), In Proceedings of National Conference about Computers in School POŠKOLE, Lázne Sedmihorky, Czech republic, 2007
Vladimír Had, Marek Nagy, Miloš Šrámek: sk.openacademy.eu - portal focused on promoting and disseminating open-source software in schools, (sk.openacademy.eu - portál zameraný na propagovanie a šírenie otvoreného softvéru na školách), In Proceedings of National Conference, INFORMATIKA V ŠKOLE A V PRAXI, Ružomberok, Slovakia, 2007
2006
Marek Nagy: Multimedia reading book, (Multimediálna čítanka), Active Advice, Bratislava, Slovakia, 2006
Marek Nagy: Penguin Quart-Slovak digit speech recognition game based on HMM, Artificial Intelligence Applications and Innovations, 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), Springer, Athens, Greece, 2006
Tomáš Hanakovič, Marek Nagy: Speech Recognition Helps Visually Impaired People Writing Mathematical Formulas, Computers Helping People with Special Needs, 10th International Conference, ICCHP, Springer, Linz, Austria, 2006
2005
Pavol Vančo, Marek Nagy: Creating of Slovak electronic phonetic dictionary for use in speech recognition, Computer Treatment of Slavic and East European Languages : 3rd International Symposium, Bratislava, Slovakia, 2005
Marek Nagy: Multimedia Reading Book-Utilization of an XML document format and audio signal processing, Computer Treatment of Slavic and East European Languages : 3rd International Symposium, Bratislava, Slovakia, 2005
Marek Nagy: Utilizing an education game penguin quart to develop a speech recognition of Slovak digits, In Proceedings of the 8th international conference Informatics, Technopol, Bratislava, Slovakia, 2005
Marek Nagy, Jana Ondrišková: Multimedia reading book, (Multimediálna čítanka), Active Advice, Bratislava, Slovakia, 2005
2004
Marek Nagy: PenguinQuart - voice-controlled educational game, (PenguinQuart - hlasom ovládaná edukačná hra), In Proceedings of the 5th national conference INFOVEK, Trenčín, Slovakia, 2004
Marek Nagy: Hidden Markov Models and digit recognition, (Skryté Markovove modely a rozpoznávanie číslic), Doctoral thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2004
2003
Marek Nagy: Penguinquart - a digit speech pattern collector, In Proceedings of the 2nd international conference SLOVKO, Bratislava, Slovakia, 2003
Marek Nagy: Use of Linux in school computer labs, (Využitie OS Linux v školských počítačových učebniach), In Proceedings of the 4th national conference INFOVEK, Spišská Nová Ves, Slovakia, 2003
2001
Janka Chlebíková, Jaroslav Guričan, Marek Nagy, Igor Odrobina: The Euromath system - a structured XML editor and browser, In Proceedings of the 12th international conference EUROTEX, Kerkrade, Netherlands, 2001
1999
Marek Nagy: Experimental speech recognition system, (Experimentálny systém rozpoznávania reči), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 1999