Marek Nagy - completed supervised thesis

2022
Adam Gonšenica: Web application for the pricelist management, (Webová aplikácia na správu cenníkov), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2022
Pavel Semenov: Application designed to help employees prepare for various certifications, (Aplikácia určená na pomoc zamestnancom pripraviť sa na rôzne certifikácie), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2022
Timotej Zimka: Educational application for sounds discrimination training, (Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2022
Tatiana Gyurcsovicsová: Word stress detection in a voice recording, (Určovanie pozície prízvuku slov vo zvukovej nahrávke), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2022
Nikola Horníková: Voice activity detector, (Detektor hlasovej aktivity), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2022
Andrej Kapusta: Experimental recognizer of spontaneous speech, (Experimentálny rozpoznávač spontánnej reči), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2022
2021
Frederik Kohár: Registration and login module of web application, (Modul registrácie a prihlasovania webovej aplikácie), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2021
Konrád Müller: Road into spelling - educational software for primary school, (Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2021
2020
Balázs Horváth: Interactive web presentation focused on obtaining skills to work in Linux terminal, (Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2020
Michal Pázmány: Educational application for vocabulary traning, (Edukačná aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2020
Jozef Mizerík: Real-time management of contributions during the conference, (Manažment príspevkov počas priebehu konferencie v reálnom čase), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2020
Matej Kormuth: Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates, (Webový nástroj na zjednodušenú poloautomatickú správu a sledovanie aktualizácií databázových tabuliek), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2020
2019
Jozef Kubík: Editor of animations for texts from the Multimedia Reader, (Editor animácií k textom Multimediálnej čítanky), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2019
Ondrej Husár: Computer synthesizer of naturally sounding Slovak, (Počítačový syntetizér prirodzene znejúcej slovenčiny), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2019
2018
Radovan Balog: Children's microworld as a motivation tool, (Detský mikrosvet ako motivačný nástroj), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
Martin Demeter: Web portal of the Scientific Olympiad, (Webový portál vedeckej olympiády), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
Adrián Matejov: Intelligent System for Monitoring Students who Work in the Linux Terminal, (Inteligentný monitorovací systém práce študentov v Linuxovom termináli), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
Tomáš Michalík: Children's activities with cubes for training elementary skills, (Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
Patrícia Chovancová: Utilizing Vocal Tract Length Normalization to Improve Speech Recognition Accuracy, (Využitie normalizácie dĺžky rečového traktu na zvýšenie úspešnosti rozpoznávača reči), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
Matej Kellner: Tasks Completed by Graphic Tablets and its Automatic Checking, (Úlohy vypĺňané grafickým tabletom a ich automatická kontrola), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
František Pitorák: Estimation of Vocal Tract Length from Formant Frequencies, (Odhad dĺžky rečového traktu z formantových frekvencií), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
Vladimír Šimko: Methods for Increasing Recognition Accuracy of Isolated Handwritten Characters Based on GMM, (Metódy na zvyšovanie úspešnosti rozpoznávania rukou písaných izolovaných písmen pomocou GMM), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2018
2017
Martin Heinz: Simple Syntactic Parser of Stories from Multimedia Reader, (Jednoduchý syntaktický parser príbehov z Multimediálnej čítanky), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2017
Juraj Košťál: Vizems Editor and Simulation of Moving Lips, (Editor vizém a simulácia pohybujúcich sa pier), Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2017
Ondrej Ritomský: Use of voice biometrics for speaker recognition, (Využitie biometrických prvkov hlasu na identifikáciu rečníka), Master thesis, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 2017
2016
Katarína Achbergerová: Experimental Online Game Utilizing the Stroop Effect for Diagnosing Dyslexia in Children, (Experimentálna online hra využívajúca Stroopov efekt na diagnostiku dyslexie detí), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Jakub Novák: Dynamic navigation of persons with feedback for public transport, (Dynamická navigácia osôb so spätnou väzbou v mestskej hromadnej doprave), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
František Pitorák: Web applications monitoring, (Monitorovanie webových aplikácii), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Vladimír Šimko: Handprinted uppercase letters recognition using GMM, (Rozpoznávanie rukou písaných veľkých paličkových písmen pomocou GMM), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Marek Šuppa: Speech Recognition Based on Deep Gaussian Mixture Models, (Rozpoznávanie reči založené na viacvrstvových gausiánskych zmesí), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Peter Zach: Children editor of scenes with sound synchronization, (Detský editor scénok so zvukovou synchronizáciou), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Boris Gundzík: Communication Options Problem Between Three Distinct Frameworks, (Problém komunikácie medzi troma odlišnými rozhraniami), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Matej Hulička: Automatic segmentation of words in continuous speech, (Automatická segmentácia slov v súvislej reči), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Rudolf Krumpál: Rate adaptation of recorded speech, (Prispôsobenie tempa zaznamenanej reči), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Peter Šulík: Speech signal recording improvements by parallel recordings of background noise, (Vylepšenie záznamu reči pomocou paralelnej nahrávky šumu pozadia), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
Ján Zelinka: Detection and tracking of lips contour from webcam video recording, (Vyhľadávanie a sledovanie krivky pier z videozáznamu webkamery), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2016
2015
Veronika Krajčovicová: Handwriting recognition in the teaching of writing in the 1st grade, (Rozpoznávanie písma vo výučbe písania v 1.ročníku), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2015
Ferdinand Križan: Simulator of TCP/IP protocol, (Simulátor TCP/IP protokolu), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2015
Veronika Pohorencová: Activities for practicing reading syllables, words and sentences, (Aktivity na nácvik čítania slabík, slov a viet), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2015
Ondrej Ritomský: Increase the recognition accuracy of isolated phones using approach of modeling background noise, (Zvýšenie úspešnosti rozpoznávania izolovaných hlások využitím techniky modelovania šumu pozadia), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2015
Patrik Váberer: Synchronization of annotated sound recordings, (Synchronizácia anotovaných zvukových záznamov), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2015
Peter Sedláček: Včielky - an educational online network game to practice phones and letters, (Včielky - výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2015
2014
Miroslav Matušťák: Peas - an educational online network game on the training speech sounds and letters, (Hrášky - výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014
Michal Smutný: Snow balls - an educational online network game for training spatial orientation in reading, (Snehová gúľačka - výučbová sieťová online hra na nácvik priestorovej orientácie v čítaní), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014
Michal Páleš: Demonstration moving lips when reading, (Demonštrácia pohybu pier pri čítaní), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014
Pavol Kunovský: Sailboats - an educational online network game for practicing reading comprehension, (Lodičky - výučbová sieťová online hra na nácvik čítania s porozumením), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014
Ivan Miškuf: Computer aided teaching game on a simple musical instrument, (Počítačom podporovaná výučba hry na jednoduchom hudobnom nástroji), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014
Peter Lehoczký: Automatic computer categorization of music, (Automatická počítačová kategorizácia hudby), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2014
2013
Martin Hrivnák: Web application on the theme board game Scrabble, (Webová aplikácia na motív stolnej hry Scrabble), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2013
Zoltán Betteš: Application to monitor and guide students while teaching in a Linux lab, (Aplikácia na monitorovanie a usmerňovanie žiakov pri výučbe v Linuxovskej učebni), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2013
Lukáš Král: Domino as a web network application, (Domino ako webová sieťová aplikácia), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2013
Peter Maduda: Handwriting words recognition, (Rozpoznávanie rukou písaných slov), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2013
Vladimír Magyar: HMM laboratory, (HMM laboratórium), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2013
2012
Ádám Horváth: Automatically generated crosswords to text, (Automaticky generované krížovky k textom), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2012
Michal Hozza: Control computer applications by using hand gestures, (Ovládanie počítačových aplikácií pomocou gest ruky), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2012
Rastislav Pánis: Collective management and control Linux classrooms at elementary school, (Hromadné spravovanie a ovládanie Linuxovej učebne na ZŠ), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2012
Daniel Šovčík: Automatic detection of phonological processes using computer speech recognition, (Automatická detekcia fonologických procesov pomocou počítačového rozpoznávania reči), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2012
Lukáš Dojčák: Automatic conversion of multichannel audio to stereo headphones, (Automatická konverzia viackanálového zvuku do stereo slúchadiel), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2012
2011
Alžbeta Walzelová: We create stories with children to Multimedia reading book, (Vytvárame s deťmi príbehy do Multimediálnej čítanky), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovakia, 2011
Jana Khandlová: GCompris - set of educational activities, (GCompris – sada edukačných aktivít), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovakia, 2011
Katarína Štofančíková: Sound editor - more possibilities for using Audacity audio editor, (Zvukový editor - ďalšie možnosti využitia zvukového editora Audacity), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovakia, 2011
Dana Krajčovičová: Etoys - programming by playing, (Etoys - programujeme hrou), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovakia, 2011
Martin Bátora: Active monitoring with automated troubleshooting Linux servers, (Aktívny monitoring s automatizovaným riešením problémov Linux serverov), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2011
Lenka Trenčanová: Web activities to support the teaching skills of elementary children, (Webové aktivity pre podporu výuky elementárnych zručností detí), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2011
Ján Kolek: Voice-operated mouse cursor, (Hlasom ovládaný kurzor myši), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2011
2010
Veronika Strelková: Working with the sound editor Audacity on IT lessons, project for the second grade of primary school, (Práca so zvukom v editore audacity na hodinách informatiky, projekt pre 2. ročník ZŠ), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovakia, 2010
Zora Dóczyová: Use activities of GCompris application to develop children's computer skills at 1st grade of elementary school, (Využitie aktivít aplikácie Gcompris na rozvoj počítačových zručností detí 1. stupňa ZŠ), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovakia, 2010
Lenka Dupajová: Use stories from Multimedia reading book for teaching children reading, (Využitie príbehov Multimediálnej čítanky pri výuke čítania detí), Štátny pedagogický ústav, Bratislava, Slovakia, 2010
Barbora Mináriková: Interactive Web learning environment for preschool children, (Interaktívne webové výukové prostredie pre deti predškolského veku), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Daniel Šovčík: Application of analysis phonological processes, (Aplikácia analýzy fonologických procesov), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Branislav Škula: Automated evaluation of theses , (Automatizované hodnotenie záverečných prác), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Lukáš Bača: Java applet for audio input and output of web applications, (Java applet na zvukový vstup a výstup webových aplikácií), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Peter Veress: Morphological and phonetic web dictionary, (Morfologicko-fonetický webový slovník), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Ivan Kučiak: Practice handwriting via Java applet, (Precvičovanie písaného písma cez Java applet), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Anton Urbaník: Determining the age of the children by the speech signal, (Určovanie veku detí podľa rečového signálu), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Jozef Králik: Online handwriting capital letters recognition, (Online rozpoznávanie rukou písaných paličkových písmen), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Pavol Bezák: Automatic interactive computer worksheets, (Automatické interaktívne počítačové pracovné listy), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Zoltán Tirinda: Lips model in pronouncing the words, (Model pier pri vyslovovaní slov), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Michal Šukola: Computer singing synthesizer, (Počítačový syntetizér spevu), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
Matúš Petruľák: Changing the identity of the speaker, (Zmena identity rečníka), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2010
2009
Erik Valentín: Optimization algorithm for the stock market discounts, (Optimalizačný algoritmus pre burzu zliav), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2009
Miloš Karas: Quiz system Caesar, (Kvízový systém Caesar), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2009
Mikhail Paltsev: Live alphabet, (Živá abeceda), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2009
Jakub Dunaj: Interactive educational sheets, (Interaktívne edukačné listy), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2009
Juraj Vlk: Semantic Image Labeler, (Sémantický popisovač obrázkov), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2009
Jozef Szabó: Alphabetic adventure, (Abecedná adventura), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2009
Vladimír Kabát: Schoolchild, do not be angry - (educational game), (Školáčik, nehnevaj sa - (edukačná hra)), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2009
2008
Anton Urbaník: Limet - content management system, (Limet - content management systém), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Michal Vrábel: Web interface for virtual school project, (Webové rozhranie pre projekt virtual school), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Pavol Janiš: User comparative study of MS Windows and OS Linux, (Uživateľská komparatívna štúdia MS Windows OS Linux), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Jozef Králik: Monitoring tool of network and transport layer (TCP/IP), (Monitorovací nástroj sieťovej a transportnej vrstvy (TCP/IP)), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Michal Kristín: SC ADMIN - administration system, (SC ADMIN - administration system), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Pavol Bezák: Electronically filled out worksheets, (Elektronicky vypĺňané pracovné listy), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Diego Leonel Rojas Luna: Web application for storing products - web warehouse application, Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Vladimir Alexandrov: Automated registration system of students, (Automatizovaný systém zápisu študentov), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Kristián Valentín: Web interface for application Reading Tutor, (Webové rozhranie pre aplikáciu Reading Tutor), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
Juliana Lipková: Computer as a writing tutor, (Počítač ako učiteľ písania), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2008
2007
Jozef Červeň: Computer as writing tutor, (Počítač učiteľ písania), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
Marek Tomacha: Computer - writing tutor, (Počítač - učiteľ písania), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
Peter Maňka: Multimedia reading book - DTW algorithm for transcription of continuously read text with help of trascription word by word read same text, (Multimediálna čítanka - DTW algoritmus na transkripciu súvisle prečítaného textu s využitím transkripcie po slovách prečítaného toho istého textu), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
Martin Zlatý: Multimedia spelling-book - recognition system of pronounced letters of Slovak alphabet, (Multimediálny Šlabikár - Systém na rozpoznávanie prehovorených písmen slovenskej abecedy), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
Vojtech Slovik: Slovak digit phoneme recognition by neural network , (Rozpoznávanie foném čísiel slovenského jazyka neurónovou sieťou), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
Martin Malár: Computer as a reading tutor - experimental implementation, (Počítač učiteľ čítania - Experimentálna implementácia), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
Peter Lecký: GPS navigator for mobile phones with Symbian operating system designed for visually impaired users, (GPS navigátor pre mobilné telefóny s operačným systémom Symbian určený pre zrakovo postihnutých používateľov), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
Vladimír Had: View of Open Source and its use in the Slovak Education, (Pohľad na Open Source a jeho využitie v slovenskom školstve), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007
2006
Tomáš Hanakovič: Mathematics formulas dictate, (Diktovanie matematických formúl), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2006
2005
Peter Jankovič: Neural networks simulator, (Simulátor neurónových sietí), Bachelor thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2005
2004
Ondrej Seman: Voice controlled computer, (Ovládanie počítača hlasom), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2004
Ján Kmeť: Experiments with speech synthesis based on Hidden Markov Models, (Experimenty so syntézou reči založenou na skrytých Markovových modeloch), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2004
2002
Slavomír Kovaľ: Experiments with Slovak singing synthesis, (Experimenty so syntézou spevu v slovenskom jazyku), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2002
Jaroslav Ondriska: Observation of accuracies of different approaches of isolated word recognition in mobile phone quality, (Pozorovanie úspešnosti rozpoznávania izolovaných slov rôznymi prístupmi pri telefónnej kvalite mobilných telefónov), Master thesis, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2002